ပိုပြီးဖတ်ပါ မြန်မာနိုင်ငံတွင် အွန်လိုင်းလောင်းကစားသည် တရားမဝင်။ ဖေဖော်ဝါရီ 2018 အရ လောင်းကြေးကစားရန် တရားဝင်အသက်သည် 18 နှစ်ဖြစ်သည်။ သို့သော် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ အွန်လိုင်းကာစီနိုများစာရင်းတွင် တိုးပွားလာနေသော အွန်လိုင်းကာစီနိုများတွင် သင်ကစားပါက အဆိုပါစည်းမျဉ်းများကို ကျော်ဖြတ်ရန် မကြာခဏ […]

Содержание Прорыв: Гид По Интервью Для Программистов Udemy Подходы В Изучении Программирования Ресурсы, Которые Помогут Подготовиться К Интервью По Программированию: Python Для Структур […]